ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης της κάθε Θεματικής Ενότητας / … με κλικ στη Θεματική Ενότητα και στη συνέχεια με κλικ στο πρόγραμμα της επιλογής σας ….

Στις παραπάνω Θεματικές Ενότητες θα βρείτε προγράμματα σε όλα τα επί μέρους βασικά γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (μάρκετινγκ, μάνατζμεντ, στρατηγική επιχειρήσεων, mini MBA κλπ), όπως και σε πιο ειδικευμένα. Σε όλες τις Θεματικές Ενότητες θα βρείτε προγράμματα σε διάφορα επίπεδα εμβάθυνσης (το οποίο επίπεδο προσδιορίζεται από τη διάρκεια και τις ώρες του κάθε προγράμματος).

Οι κατηγορίες των προγραμμάτων “FAST TRACK” και “WORKSHOP” ολοκληρώνονται σε μικρό σχετικά αριθμό ημερών και προσφέρουν όλες τις απαραίτητες και βασικές γνώσεις σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται και με τη μορφή flex, “FAST TRACK/flex” και “WORKSHOP/flex” αντίστοιχα, η οποία δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (μερικές εβδομάδες αντί ολίγων ημερών) αλλά με μικρότερο αριθμό ωρών εβδομαδιαίας μελέτης.

[Πληροφορίες για τα προγράμματα που προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα θα βρείτε στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές μας σελίδες. Δείτε εδώ.]